Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Lillian Vassago s.r.o., IČ 02676133

se sídlem Prešovská 337/6, Vnitřní Město, Plzeň, PSČ 301 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29493

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.lillianvassago.cz/

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Lillian Vassago s.r.o., IČ 02676133, se sídlem Prešovská 337/6, Plzeň, Vnitřní Město, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29493 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.lillianvassago.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu však umožňuje provádění objednávek zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, a to jako host.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatického rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v případě, že má kupující zájem o individuální úpravu nabízeného zboží.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, stejně jako o způsobu a času dodání zboží, v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dopravy. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené na webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu a závazně potvrdí kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do 24 hodin, toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

(a) v hotovosti/kartou v provozovnách prodávajícího na adrese

- Zlatnictví Lillian Vassago, Prešovská 337/6, Plzeň, Vnitřní Město, 301 00,  Lillian Vassago 

- Centrum  Zlatníků Praha, Haštalská 27 - 1. patro, Praha 110 00, OC Atrium Flora

- Lillian Vassago Jewellery - 3. patro, Vinohradská 151, Praha 130 00 

(b) na dobírku (v hotovosti/platba kartou) v místě určeném kupujícím v objednávce;

(c) bankovním převodem na účet prodávajícího č. 6701190297/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

(d) bezhotovostně přes online platební bránu Shoptet Pay;

(e) platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, nejedná-li se o zboží upravované dle individuálních požadavků kupujícího dle čl. 6.1. obchodních podmínek. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 a 10.2 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Na zakoupené zboží prodávající vždy po obdržení platby vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, která je zasílána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

 

 1. DÁRKOVÉ POUKAZY 

5.1. Dárkové poukazy jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými k nákupu zboží v provozovnách i na e-shopu prodávajícího umístěného na internetové adrese http://www.lillianvassago.cz/.

5.2. Dárkový poukaz pro nákup zboží na e-shopu na internetové adrese http://www.lillianvassago.cz/ lze zakoupit pouze prostřednictvím tohoto e-shopu.

5.3. Dárkové poukazy jsou prodávajícím vystavovány v nominálních hodnotách 500,- Kč, 1.000,- Kč, 2.000,- Kč, 3.000,- Kč 5.000,- Kč a 10.000,- Kč. V případě požadavku na jinou výši nominální hodnoty dárkového poukazu je nutné předem kontaktovat prodávajícího, přičemž prodávající je oprávněn tento požadavek odmítnout.

5.4. Prodávající zašle kupujícímu dárkový poukaz na jím zvolené místo odběru, a to nejpozději do 48 hodin ode dne přijetí kupní ceny za nákup poukazu. Na základě předchozí dohody a dle požadavku kupujícího umožňuje prodávající zaslání dárkového poukazu i formou emailové pošty.

5.5. Kód na dárkovém poukazu zakoupeném prostřednictvím e-shopu slouží k technickému způsobu realizace ceniny (poukazu). Dárkový poukaz se uplatní vložením kódu do příslušné kolonky "DÁRKY A SLEVY" na konci objednávky zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese http://www.lillianvassago.cz/ 

5.6. Dárkový poukaz je určen k jednomu nákupu zboží, tj. nelze na něj realizovat více nákupů, a lze jej uplatnit na veškeré zboží prodávajícího. Případný rozdíl mezi hodnotou poukazu a zakoupeným zbožím se nevyplácí a není možné na případnou rozdílnou částku vystavit slevový kupón.

5.7. Dárkový poukaz je převoditelný na jinou osobu dle volby kupujícího. Prodávající při nákupu zboží prostřednictvím dárkového poukazu předpokládá, že osoba, která dárkový poukaz předložila, je jeho oprávněným držitelem.

5.8. Platnost dárkového poukazu je omezená na jeden (1) kalendářní rok ode dne jeho vystavení prodávajícím. Poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den jeho platnosti.

5.9. Prodávající je oprávněn nepřijmout platbu prostřednictvím dárkového poukazu za předpokladu:

(a) poukaz byl uplatněn po uplynutí jeho platnosti;

(b) poukaz byl již předtím uplatněn;

(c) poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od kupní smlouvy;

(d) poskytnutí plnění osobě, která poukaz uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

 

 1. ZBOŽÍ DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ KUPUJÍCÍHO

6.1. Cena zboží uvedeného na internetových stránkách www.lillianvassago.cz se vždy vztahuje ke konkrétně nabízenému zboží, s parametry uvedenými u jeho fotografie. Kupující je však oprávněn zvolit jinou, než nabízenou variantu zboží, a to zejména volbou jiného materiálu, kamenů, rytí, délky a velikosti apod. V tomto případě se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím neřídí těmito obchodními podmínkami, ale individuálním smluvním ujednáním mezi kupujícím a prodávajícím. Za zboží s individuální úpravou dle požadavků kupujícího jsou považovány i veškeré snubní prsteny objednané prostřednictvím webového rozhraní, neboť tyto jsou prodávajícím zadávány k výrobě v rozměrech dle konkrétní objednávky kupujícího.

6.2. Je-li zboží zhotovováno dle individuálních požadavků kupujícího dle čl. 6.1 těchto podmínek, je prodávající oprávněn požadovat zálohu ve výši 30% sjednané ceny zboží.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím o dodávce zboží,

(a) které bylo upraveno podle individuálních požadavků kupujícího a přizpůsobeného jeho osobním potřebám, tj. případy uvedené v čl. 6.1 těchto podmínek (zejména formou volby jiného materiálu, jiných kamenů, rytí, délky apod.).

(b) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy zboží on nebo jím určená osoba převzal, nebo převzala:

(a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

(b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

(c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

7.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci 7.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář prodávajícího v tiskové podobě nebo online formulář. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@lillianvassago.cz.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než od kupujícího obdrží zboží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7. Dojde-li v důsledku administrativní chyby či automatického zpracování k uvedení chybného údaje u nabízeného zboží na e-shopu ve vztahu k jeho dostupnosti, ceně, parametru, popisu, vyobrazení atd., je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Jelikož část šperků prezentovaných v nabídce na e-shopu je zadávána do výroby až na základě objednávky kupujícího, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy s kupujícím odstoupit i v případě, že objednané zboží je dodáno z výroby jako vadné nebo je-li dodáno s jinými parametry (velikost, váha atd.) a mezi prodávajícím a kupujícím nedojde k uzavření písemné dohody o výši kupní ceny (viz. článek 8 těchto obchodních podmínek). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. VÁHA/HMOTNOST ZBOŽÍ

8.1. Hmotnost zboží, uváděná v parametrech v detailu produktu na webových stránkách lillianvassago.czje pouze orientační a od skutečné hmotnosti konkrétního kusu se může mírně lišit. Běžná odchylka je +/- 15 %. K odchylce hmotnosti může dojít vlivem výrobního procesu (z výrobního hlediska je velmi složité vyrobit naprosto identicky vážící kusy, ačkoliv se jedná o stejný model o stejných parametrech) nebo v důsledku osazení drahého kamene (viz. níže).

U šperků s drahými kameny (diamanty, safíry, smaragdy, rubíny, tanzanity, ametysty, a další drahé kameny) je velikost a váha kamenů u e-shopem nabízeného zboží uvedena jako orientační, jelikož není možné předem určit parametry a kvalitu kamenů, které budou do šperku v rámci jeho výroby zasazeny. Prodávající si vyhrazuje právo na odchylku +/- 15 % ve velikosti a váze kamenu či zboží s osazeným kamenem bez vlivu na kupní cenu. V případě vyššího rozdílu parametrů mezi vyrobeným šperkem a šperkem prezentovaným v rámci nabídky na e-shopu si prodávající vyhrazuje právo na změnu kupní ceny šperku na základě následného přepočtu jeho hodnoty po dodání šperku z výroby. V případě zjištění navýšení ceny šperku bude kupující o této skutečnosti informován a šperk mu bude dodán pouze na základě oboustranné písemné dohody o výši kupní ceny. V opačném případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím prostřednictvím e-shopu odstoupit.

8.2. Odchylka ve hmotnosti zboží může být také způsobena zvolením jiné velikosti či délky daného modelu:

(a) Hmotnost prstenů - tento údaj je průměrnou váhou všech prodávaných velikostí u konkrétního produktu. Váha prstenu závisí na jeho velikosti a váze osazeného drahého kamenu. Z tohoto důvodu se může kupujícím zvolená velikost vahou lišit od údaje uvedeného v parametrech daného zboží na e-shopu. Skutečná váha bude uvedena na faktuře k zakoupenému zboží.

(b) Hmotnost náramku, řetízku, náhrdelníku– tento údaj je průměrnou váhou všech prodávaných délek. Váha náramku, řetízku či náhrdelníku závisí na jeho velikosti (délce) dle volby kupujícího. Z tohoto důvodu se může kupujícím zvolená varianta tohoto druhu zboží vahou lišit od údaje uvedeného v parametrech daného zboží na e-shopu. Skutečná váha bude uvedena na faktuře k zakoupenému zboží.

 

 1. PRODUKTOVÉ / ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE VÝROBKŮ

Zakoupené zboží se může vzhledově nepatrně lišit od fotografií daného zboží na e-shopu prodávajícího. Mírné rozdíly mezi zobrazenou fotografií na webových stránkách a skutečným šperkem pak mohou nastat především v barevnosti kovů či kamenů a výraznosti gravírování a povrchové úpravy. Tento rozdíl může být způsoben odlesky šperku na fotografiích či nastavením zobrazení zařízení kupujícího (jas, barevnost, atd.). Pro posouzení velikosti zboží prodávající doporučuje se řídit údaji, které jsou uvedeny v parametrech v detailu každého produktu (tyto údaje jsou uvedeny v milimetrech).

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1. Prodávající zasílá zboží kupujícímu po úhradě jeho kupní ceny , případně na dobírku prostřednictvím přepravců Česká pošta s.p., PPL CZ s.r.o. či Zásilkovna s.r.o.. Náklady na přepravné jsou účtovány paušální částkou, s jejíž výší je kupující seznámen na webovém rozhraní před potvrzením objednávky a jež tvoří součást kupní ceny.

10.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nevyzvedne-li si kupující zboží od přepravce nebo z výdejního boxu a zboží bude prodávajícímu vráceno, je prodávající oprávněn při opětovném zaslání zboží žádat úhradu nákladů s tímto zasláním spojených. V případě volby kupujícího na platbu kupní ceny zboží na dobírku, je prodávající oprávněn v případě dle předchozí věty požadovat úhradu kupní ceny zboží předem.

10.3. V případě volby kupujícího na doručení zboží formou osobního odběru na některé z provozoven prodávajícího je zboží uloženo a připraveno k odběru po dobu pěti (5) pracovních dnů od doby doručení informačního e-mailu s SMS výzvy k vyzvednutí objednávky. Pro prodloužení rezervace je nezbytné kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu eshop@lillianvassago.czči na kontaktním telefonním čísle uvedeném na webových stránkách prodávajícího.

10.4. Po marném uplynutí rezervační lhůty bude objednávka stornována a byla-li již uhrazena jeho kupní cena, bude vrácena kupujícímu zpět stejným způsobem, jakým byla uhrazena. O všech těchto krocích bude kupující informován prostřednictvím e-mailu.

10.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku se zbožím od přepravce převzít.

10.8. Dodávka zboží kupujícímu obsahuje:

- obal dodaný výrobcem zboží (pokud není výrobcem dodán, prodávající přidělí jiný vhodný obal)

- u zlatých a stříbrných šperků certifikát o pravosti

- u šperků se zasazenými diamanty certifikát o pravosti a kvalitě

- dárkové balení (podle požadavku zákazníka)

- doplňující elementy (např. dárek zdarma dle aktuální akce)

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem prodávajícího zveřejněným na internetových stránkách e-shopu lillianvassago.cz.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího eshop@lillianvassago.cz.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

12.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů zveřejněnými na www.lillianvassago.cz.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Podmínkami ochrany osobních údajů zveřejněnými na www.lillianvassago.cz.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

15.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lillian Vassago s.r.o., Prešovská 337/6, Vnitřní Město, Plzeň, 301 00, adresa elektronické pošty: eshop@lillianvassago.cz, telefon: +420 722 910 710

 

 

Obchodní podmínky ke stažení zde

 

V Plzni dne 1. 3. 2023

 

 Lillian Vassago s.r.o.