Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lillian Vassago s.r.o., IČ: 02676133 se sídlem: Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  • Adresa: Lillian Vassago s.r.o., Prešovská 337/6 301 00 Plzeň
  • Email: eshop@lillianvassago.cz
  • Telefon: +420 722 910 710
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze  přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

     

 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu dobrovolně poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, a dále údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou následující osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • osoby zajišťující marketingové, účetní a daňové, právní a jiné služby v souvislosti s provozem správce.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním Vašich údajů správcem k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na příslušný soud.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů, tj. zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím formuláře v e-shopu, umístěného na internetové adrese http://www.lillianvassago.cz/ vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle těchto podmínek.
 3. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Soubory cookies

 1. Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače, či jiného elektronického zařízení, každého návštěvníka webové stránky. Tyto soubory umožňují fungování webového rozhraní.

Ne veškeré cookies shromažďují osobní údaje. Některé cookies pouze umožňují správnou funkci webu.

Jejich používání můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení internetového prohlížeče.

Upozorňujeme, že při odmítnutí používání souborů cookies se nevylučuje, že bude webové rozhraní plně funkční.

 1. Jaké a pro jaké účely cookies využíváme?

Na našem webu využíváme tzv. dočasné cookies, které se automaticky mažou po ukončení prohlížení našeho webu. Dále využíváme trvalé cookies, které zůstanou ve Vašem zařízení, dokud neexspirují nebo je nesmažete.

Které cookies využíváme:

 • Nezbytné cookies, které umožňují navigaci na našem webu a používání jeich základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
 • Výkonnostní cookies, které slouží pro analýzu způsobu využívání našeho webu (jako je počet návštěv, čas strávený na webu aj.). Údaje získané z těchto cookies jsou anonymní.
 • Cookies třetích stran (funkční a cílené reklamní cookies), které jsou přiřazeny k jiné doméně než je naše doména, a to i když se nacházíte na našem webu. Tyto cookies nám po udělení Vašeho souhlasu umožňují analyzovat náš web a zobrazovat nám reklamu na míru pro Vás.
 1. Používané služby pracující s cookies

Na našem webu využíváme službu Google Analytics a další služby poskytované společností Google, Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a Sklik poskytovaný službou Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2024.

 

Lillian Vassago s.r.o.